CAR RENT IN KURESSAARE - KURESSAARES RENDI AUTO MEILT

 RENT A CAR
  RENT A CAR  
  Perjoodil: oktoobist- mai   (01.10- 30.04)  
    VW - TOYOTA
2009 - 2014 a
KIA -HONDA  
2012 - 2014 a
 
KIA -HONDA   TOYOTA
AUTOMAAT

2010- 2012 - 2017 a

MERCEDES, RENAULT  TRAFIC/MASTER
KAUBIK
BUSS (9)kohta 

1.

Päev kilometraazita
day unlimitid mileage
25 €  30 €      30 € 35 € . 37 €  

3 -5. päeva

Päev kilometraazita
day unlimitid mileage
20 €  30 €      30 € 35 € . 37 €

6 - 10. päeva

Päev kilometraazita
day unlimitid mileage
17 €  25 €    25 € 30 € . 37 €

11 -15. päeva

Päev kilometraazita
day unlimitid mileage
15 €  20 €      20 € 25 € . 35 €

1 kuu.

Päev kilometraazita
day unlimitid mileage
12 €  15 €      15 € 18 € . 20 €
 

Rendileandja poolt on kehtestatud vanusepiirang: miinimum 25 aastat

Kaubaruumi mõõdud kaubikutel
Mercedes  330 x 170 x 190
Master   300 x 170 x190
Traffic  270 x 160 x 140

 

  CAR RENTAL  
  Perjoodil:  mai - september   (01.05- 30.09)  
   VW - TOYOTA
2009 – 2014 a
KIA - HONDA  
2012 - 2014 a
KIA -HONDA   TOYOTA
AUTOMAAT
2010- 2012 - 2017 a
MERCEDES, RENAULT  TRAFIC/MASTER
KAUBIK        
 BUSS (9)kohta 

1.

Päev kilometraazita
day unlimitid mileage
30 €  30 €       30 € 35 € . 37 €

3 -5. päeva

Päev kilometraazita
day unlimitid mileage
25 €  30 €       30 € 35 € . 37 €

6 - 10. päeva

Päev kilometraazita
day unlimitid mileage
20 €  30 €     25 € 30 € . 37 €

11 -15. päeva

Päev kilometraazita
day unlimitid mileage
17 €  20 €    20 € 25 € . 30 €

1 kuu.

Päev kilometraazita
day unlimitid mileage
13 €  15 €      15 € 18 € . 17 €
  Rendileandja poolt on kehtestatud vanusepiirang: miinimum 25 aastat Kaubaruumi mõõdud kaubikutel
Mercedes  330 x 170 x 190
Master   300 x 170 x190
Traffic  270 x 160 x 140

RENDITINGIMUSED

Rendileandja (OÜ ONauto) rendib käesolevaga pöördel määratletud sõiduki (edaspidi: sõiduk) Rentnikule Autorendilepingu alusel (edaspidi: leping ) , mis koosneb nii siin kui pöördel toodud tingimustest, ning rentnik , andes oma allkirja, nõustub täielikult Lepingu tingimustega.

1. SÕIDUKI ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE
Sõiduk antakse rentnikule ùle heas üldtöökorras ja ilma oluliste defektideta. Kõik pretensioonid Sõiduki kohta on Rentnik kohustatud esitama enne sõiduki vastuvõtmist
Rentnik kohustatud tagastama Sõiduki Rendileandjale koos selle dokumentide ja muu juurdekuuluvaga ( lisa- ja turvavarustus jms.) pöördel sätestatud ajaks kokkulepitud kohta. Rendileandjal on õigus võtta ilma ettehoiatamata sõiduk oma valdusse ja leping lõpetada kui rentnik kasutab Sõidukit vastuolus lepinguga. Rentniku sellisest süülisest käitumisest tulenevad kahjud katab Rentnik.

2. MAKSMINE
Rentnik kohustub maksma kõik pöördel näidatud tasud vastavalt kehtivale hinnakirjale.

3. SõIDUKI KASUTAMISTINGIMUSED
Rentnik on kohustatud hoolitsema Sõiduki eest ja mitte kasutama ega lubama kasutada sõidukit:
3.1 reisijate või kauba veoks tasu eest
3.2 teiste sõidukite või mistahes muude objektide lùkkamiseks ja pukseerimiseks
3.3 mistahes võistlustel, võidu - või treeningsõitudel ja sõiduõpetamise otstarbel
3.4 alkoholi, tugevatoimeliste ravimite, narkootikumide ja muude ainete mõju all, mis
mõjutavad teadvust ja/või vähendavad inimese reageerimisvõimet
3,5 vastuolus mistahes tolli-, liiklus-, või muude reeglite ning eeskirjadega
3.6 mistahes isikutel, kelle isikuandmed ei ole kantud pöördel asuvasse lahtrisse ja kes ei oma seega Rendileandja poolt antud volitusi sõiduki kasutamiseks, välja arvatud Rentnikfirma töötaja, kes omab vastava kategooria juhiluba vähemalt 2 (kaks) aastat, kellel ei ole viimase kahe aasta jooksul olnud tõsiseid liikluseeskirja rikkumisi ning kes vastab Rendileandja poolt kehtestatud vanusepiirangule ( Miinimum 25 aastat )
3.7 väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi ilma, et ta omaks selleks eelnevat kirjalikku nõusolekut Rendileandjalt
3.8 Rendileandja poolt keelatud piirkondades
* Lemmikloom tohib viibida autos ainult, nõuetekohases kotis või kastis

4. LIIKLUSKINDLUSTUS
Rendileandja poolt on sõlmitud Sõiduki liikluskindlustusleping, mis tagab kindlustuskaitse Sõiduki seaduslikule valdajale eeldusel, et valdaja ei riku mis tahes kehtivaid reegleid ega eeskirju ning peab kinni Lepingu sätetest.

5. RENTNIKU VASTUTUS SÕIDUKILE TEKITATUD KAHJU, SELLE KADUMISE, VARGUSE JMS. EEST
Kui Sõidukile või selle osadele tekitatakse kahju ( sh. Ka tulekahjustused ja klaaside purunemine ) , see/need kaob/vad või varastatakse ning kui leiab aset Rentnikupoolne Lepingutingimuste, eeskirjade, seaduslike ettekirjutuste rikkumine,
kohustub Rentnik vaatamata sellele, kas kahju, kadumine või vargus leidis aset Rentniku/juhi süül või mitte, korvama Rendileandjale kõik kahjud, sh. Ka asendamise, tagasisaamise ja remondi, samuti väärtuse langusest ja saamatajäänud renditasudest tulenevad kahjud. Saamatajäänud tuluna on rendileandjal õigus kasseerida Rentnikult vastava Sõiduki renditasu arvestatuna kuni selle ajani, kui sõiduk või asendussõiduk sai uuesti Rendileandja valdusse.
Rentniku vastutus kirjeldatud kahjude eest võib olla piiratud, kui Rentnik aktsepteerib CDW tingimusi vastavalt Punktile 10 ja kinnitab seda oma allkirjaga pöördel "YES" lahtris. Nimetatud piirang kehtib ainult eeldusel, et Rentnik täidab kõiki lepingu tingimusi.
Rentniku vastutus varguse tagajärjel tekkinud kahjude eest võib olla piiratud analoogiliselt ja samal eeldusel, kui Rentnik aktsepteerib TP tingimusi vastavalt punktile 10 ja kinnitab seda oma allkirjaga pöördel "YES" lahtris

6. RENDILEANDJA VASTUTUS
rendileandja on vastutav Rentnikule või Kolmandale poolele tekitatud kahju eest seoses renditud Sõiduki või selle kasutamisega ainult juhul, kui nimetatud kahju tekitati Rendileandja poolet või tulenes Rendileandja jämedast hooletusvaest. Kõigil muudel juhtudel on rendileandja vastutusest vaba ning rentnik kohustub mitte kahjustama Rendileandja huve vastavasisuliste nõuetega.

7. õNNETUSJUHTUMID JA VARGUS
õnnetusjuhtumi korral on rentnik kohustatud, olenemata sellest, kas Sõiduk või Sõidukis viibinud isikud said viga, kutsuma sùndmuskohale politsei. Ning nõudma Protokolli koostamist.
Sõiduki või selle osa(de) varguse korral on rentnik kohustatud teatama sellest politseile, koostama Protokolli ning edastama selle Rendileandjale. Mistahes Sõidukiga juhtunud õnnetusest, kahjustusest või sõiduki kadumisest või vargusest on Rentnik kohustatud viivitamatult teatama rendileandjale. Rendileandja nõudmisel on rentnik kohustatud esitama aruande õnnetusjuhtumist. Rentnik peab kindlustama, et aruandes saaks kajastatud andmed ka kõigi teiste osapoolte, aga samuti tunnistajate kohta.
Olenemata asjaoludest on Rentnik kohustatud registreerima kolmandate isikute võimalikud nõuded. Samuti on rentnik kohustatud igati abistama Rendileandjat ja/või selle kindlustusfirmat kõiges nõuetega seonduvas ja tsiviil - või kriminaalasja lahendamise käigus. Samad kohustused laienevad Rentnikule ka Sõiduki varguse korral.
Kui Rentnik ei pea kinni punktis 7 sätestatud ettekirjutustest, eelkõige, kui Rentnik ei ole võimeline esitama Rendileandjale Protokolli juhtunu kohta, ei pruugi CDW ja/või TP omamine vähendada rentniku omavastutusest, st. rendileandjale jääb nõudeõigus Rentniku suhtes ja rentnikule laienevad punktis 5 sätestatud kohustused.
Auto ärandamisel on Rentnik kohustatud tagastama võtmed ja sõiduki tokumendid

8. ISIKUANDMETE AVALDAMINE
Rentnik nõustub, et lepingus toodud teda puudutavaid isikuandmeid on õigus edastada kolmandatele pooltele, eelkõige usaldatavuse kontrolli huvides.

9. KOHTUPIDAMISE KOHT JA JURISDIKTSIOON
Käesolev leping on sõlmitud kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega ja kõik vaidlused, mis võivad tuleneda Lepingust või olla seotud Lepinguga, ning mille puhul pooled ei jõua kokkuleppele, lahendatakse pädevas kohtus asukohaga Tallinnas või Rendileandja poolt vabalt valitud asukohas.

10. AVARII - ( CDW ) JA VARGAKINDLUSTUS ( TP )
Omandades kas CDW või TP või mõlemad, ning andes oma allkirja pöördel olevasse lahtrisse, võtab Rentnik endale Kohustuse maksta kindlustuskaitse eest vastavalt rendileandja hinnakirjale. Vastasel juhul laienevad Rentnikule punktis 5
sätestatud kohustused ja vastustus. CDW ja TP ei vabasta Rentnikku vastutusest juhul, kui on tegemist Rentnikupoolse hooletusega või tahtliku Lepingutingimuste rikkumisega ja muude seadusandlike aktide tahtliku rikkumisega.

MÄRKUSED

TRAHVID / FINES .

1. Autos on keelatud suitsetada - trahv 60€
. It is forbidden to smoke in the car - Fines 60€

2. Rehvid ei ole kindlustatud - trahv tühja rehvi eest 80€
. Tires are not insured - flat tire fine 80€

3. Auto sisustuse määrimise või kahjustamise eest - trahv alates 75€
. For smearing or damaging the interior of the car - fine begins 75€

4.Mitte ette ette teatamata kuni tunnine hilinemine võrdub - ühe(1) päeva tasuga
. Not without advance notice up to one hour late equals - one (1) day's fee

5.Puuduva kütuse/bensiini hind 2.10 €/liiter
. The price of missing fuel/gasoline is 2.10 €/liter

6. lemmikloom tohib viibida autos ainult nõuetekohases kotis või kastis trahv alates 50€
. a pet may stay in the car only in a proper bag or box - fine begins 50€

7. Sõitmine väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi ilma, et ta omaks selleks eelnevat kirjalikku nõusolekut Rendileandjalt - 200€
. driving outside the territory of the Republic of Estonia without having a directed written statement from the Lessor - Fines 200€

8. Rentides pikemalt kui 10 päeva on rentnik kohustatud jälgima auto vedelike tasemeid ja vajadusel lisama.
. When renting for longer than 10 days, the renter is obliged to monitor the car's fluid levels and top up if necessary

9. Rentides pikemalt kui 30 päeva on rentnik kohustatud sõiduki tooma kord kuus rendileandja juurde tehnilisse kontrolli
. When renting for longer than 30 days, the renter is obliged to bring the vehicle to the lessor for technical inspection once a month

TERMS AND CONDITIONS OF RENTAL

The lessor (où ONauto) here by rents vehikle identified overleaf to Renter subject to a terms and conditions on the front page and renter on consideration thereof agrees of them as the essense of agreement.

1. DELIVERY AND RETURN
The vehicle is delivered to the renter in good overall condition and Without apparent defects and any complaints must be made to the immediately on delivery. The Renter agrees to return, it With all documents and accesoires and in such condition to the Lessor at the location and the date desingnated on this agreement. The lessors reserve the right to reposess the vehicle at any time withaut demand at Renter's expense if vehicle is used in violation of this agreement.

2. CHARGES
Renter shall pay any charges shown on the front page or mentioned in the current tariffs.

3. CONDITIONS OF USE
The Renter is expected to look after the vehicle carefully and in particular not allow it to be used:
3.1 to carry persons or properity for hire.
3.2 to propel or tow any vehicle, trailer or other objekts.
3.3 in any race, test or contest.
3.4 While Renter or any other driver of vehicle is under the infuence of alcohol, drugs,narcotics, barbiturates, or any other substanse impairing his / her consicousness or alibility to react.
3.5 in contravention of any customs, traffic or other regulations.
3.6 by any person other than renter unless such person has been previousli designated and authorised by the Lessorin the space provided on the front page of this agreement or is an eployee of the renter's company who has held a clean driving licence for a least
2 (two) years and is meeting the lessor's minimum age requirements (minimum 25 years old)
3.7 outside Estonian Republic unless otherwise preauthorised by Written permission of the Lessor
3.8 in areas wich have been defined by the lessor as restricted ones.

4. INSURANCE
The Lessor provides insurance coverage for persons using vehicle with its premission

5. THE RENTER'S LIABILITY FOR DAMAGE, LOSS, THEFT ETC.
In the event of damages to loss or theft of the vehicle or part of it, including fire and breakage of glass, the Renter shall, irrespective of his/her or the driver's fault, pay to the Lessor the amount of all resulting loss and expenses of the Lessor (including but not limited to replasement or recovery costs, repair costs, compensatsion for decline in
value and loss of the rental free ), if the Renter or the driver violated these Terms and conditionsof Rental, any legal provisions ( also costuma regulations ) or insurance regulations. As loss of revenue, the Lessor may charge the compensation corresponding to the rental charge for least 120 km, until the day the vehicle or replasement vehicle will again be available to the Lessor. This liability of the Renter in case of damages may be limited, if the Renter accepts Collision Damage Waiver according to Cause 10 by signing his/her initials in the spase " YES " on the front page,
provided that the Renter complies in all other respects with the terms ant conditionsof this Agreement.
The same applies analogusly in the event of theft, if the renter accsepts Theft Protection by signing his/her initials in the spase " YES " on the front page.

6. INDEMNITY
The Lessor is only Responsible for loss or damage suffered by Renteror Third Parties, in connection with the renting or the use of the rented vehicle, where such loss or damage was caused intentionally or through gross negligence on its part.
In all other cases, the Lessor cannot accept any such liability and Renter shall hold the Lessor harmless against such claims.

7. ACCIDENTS, THEFTS
In case of an accident ( with or without damage to vehicle ) and in case of any personal injures, the police must be called ( call to 112 ) to the scene of the event and Renter must insist on obtaining a "Protocol" . in case of theft of the vehicle or parts of it,
renter must report this to the police and optain "Protocol" and forward it to the Lessor. Any accident or damage or loss theft of the vehicle must be reported to the Lessor immediately. Upon request of the lessor, an accident report mast be completed. Renter must secure all data of all other parties as well as of any witnesses in order to complete said accident report.
Under no circumstances, claims by third parties must be accepted by the Renter. The Renter is obliged to assist the lessor and/or its insuranse companies in all claims or legal affairs in connection with an accident or anu damage.
These Responsibilites of the renter shall apply accordingly in case of thelft.
If the renter violates any of these regulations, especially if no "Protocol" can be presented to the Lessor, even an accepted and paid CDW and/or TP may not release him/her from indemnities.

8. PERSONAL DATA
The Renter agrees expressly that his/her person-related data of Agreement can be communicated to third parties, especially for credit purposes.

9. SITE OF COURT, JURISDICTION
This Agreemant shall be inaccordanse with the laws of Estonian Republic and all disputes which may arise aut of or in connection with this Agreemant shall fall within the non-exclusive jurisdiction of either the court having responsibility for such matters in Tallin, Estonia, or at the Lessor's sole election.

10. COLLISION DAMAGE WAIVER, THEFTPROTECTION
By signing her/his initials in the space "Accepts" on the front page, the renter assumes the obligation to payment of supplementary fees in accordance with currently valid prise lists. Otherwise in case of damages to or loss or thelft of the vehicle or parts of it, liability in accordance with Clause 5 of these Terms and Conditions of rental. The Collision damage waiverand the theft Protection do not exempt from liability in case of grossly negligent or deliberate contravention of the rental conditions, legal regulations or Insurance conditions.